Az adatkezelési tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató ismerteti, hogy a GPSPlus Kft. hogyan gyűjti, kezeli, használja fel, továbbítják és védik meg az ügyfeleik személyes adatait. 

Cégünknél a személyes adatok kezelése az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A jövőben az adatkezelési tájékoztató valamint a személyes adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos kötelezettség a megkötendő szerződések mellékletét képezik.

Amennyiben az érvényben lévő szerződés a jelen tájékoztató hatálybalépése előtt képződött, úgy a partnereink körlevélen keresztül történő megkeresésével teszünk eleget személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: GPSPlus Kft.,

Képviseletében: Szőke Tibor (+36 30 9522 047) ügyvezető igazgató

Cégjegyzék végzés száma: 01 09 93180 Adószáma: 11725147-2-41 Cím: 1044 Budapest, Ipari park utca 10.

Adatvédelmi felelős neve: Szőke Tibor

Adatvédelmi felelős elérhetősége: szoke.tibor@gpsplus.hu

 

Az adatok feldolgozása

A személyes adatok címzettjei a GPSPlus Kft.-n belül:

-     A cég felső vezetése

-     Az önökkel közvetlenül kapcsolatban álló munkatársak

Cégünk az önökkel történő kapcsolatfelvétel során nem továbbítja személyes adatait adatfeldolgozóknak. 

 

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az ügyfeleinkkel kapcsolatos adatkezelések jogalapja: GDPR 6. cikk / b) Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, ahol az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését kezdeményezi.

 

A személyes adatok címzettjei: Cégünk munkatársai kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kezelik a partnerek vezető tisztségviselőinek vagy munkavállalóinak személyes adatait. Ezeket az adatokat kizárólag jogszabályokban meghatározott feltételekkel bocsátja harmadik fél rendelkezésére. 

 

 

 

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés tömör leírása

Adatszolgáltatás elmaradás következménye

Kezelt adatok*

Tárolás időtartama*

Kapcsolattartás      és ajánlatadás

Ajánlatkérés célzattal történő adatkezelések esetén az ajánlatkérő képviselőjének személyes adatai szükségesek az ajánlat elkészítéséhez.

Az ajánlat nem továbbítható a partner részére.

Képviselő                neve, beosztása, telefonszáma                 és e-mail címe.

Az ajánlat kiadását követően 10 évig.

Szerződés létrejötte 

A szerződéses kötelezettségek rögzítése és a szerződő felek        jognyilatkozatának érvényesítése érdekében szükséges a felelős tisztségviselő          adatainak                 ismerete és             a képződött szerződést a felek kézjegyükkel látják el.

Nem jön létre szerződés.

Felelős tisztségviselő neve, beosztása, aláírása.

A kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe.

A szerződés teljesítését követően 10 évig.

Szerződéses kötelezettségek teljesítése

A szerződés teljesítése során az üzleti partnerek meghatározott munkavállalói. Teljesítést követően a partner kijelölt felelőse aláírással igazolja a teljesítést. 

Nem igazolható a teljesítés.

A partner szervezet munkatársainak neve, beosztása, aláírása.

A szerződés teljesítését követően 10 évig

Kapcsolattartás és telefonos vagy

internetes tanácsadás

A szerződéses jogviszony fennállása alatt a GPSPlus Kft. a szerződéses cél hatékony teljesítése érdekében telefonon vagy e-mailen kapcsolatot tart a megbízó munkatársaival és segíti az szerződéses feladatok ellátását. 

A szerződésben vállalt feladatok ellátása nem hatékony.

A partner szervezet vezető tisztségviselőinek és

munkatársainak neve,

telefonszáma,        email címe

A szerződés megszűnéséig.

* A kezelt adatok köre és a tárolási időtartam a mindenkoron aktuális jogszabályi előírások értelmében változhat.

Az adatok feldolgozása: A GPSPlus Kft. üzleti partnereinek személyes adatait nem továbbítja harmadik félnek vagy adatfeldolgozónak. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, p. haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törléséről.

 

Adatbiztonság: Az adatkezelés során a GPSPlus Kft. a tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-          az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

-          az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

-          az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-          az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-          az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről).

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Amennyiben az adatokat nem közvetlenül a természetes személy bocsátja rendelkezésünkre (pl. partnercég vezetése), cégünk nem vállal felelősséget az adattovábbításhoz való hozzájárulás megszerzéséért, valamint az adat pontosságáért.

Partnereink jogosultak arra is, hogy a személyes adatokat helyesbítsék vagy pótolják, amennyiben a személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy pontatlan személyes adatot kezelünk, akkor az ilyen személyes adatot minden esetben a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-          a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:

A GPSPlus Kft. korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

-          amennyiben vitatja ön vagy munkavállalói adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze és korrigálja az adatokat;

-          amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását;

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

 

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a GPSPlus Kft. adatvédelmi felelősével képviselőjével (lásd Az adatkezelő adatai). Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. 

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu

 

2018. május 24. V01 Készítette: Szőke Tibor